Audyt

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych
d) Przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
e) Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń

Pozostałe usługi atestacyjne i pokrewne

a) Ocena przyjętych zasad rachunkowości,
b) Audyty wewnętrzne,
c) Audyty wykorzystania celowych środków pieniężnych (dotacje, pożyczki, emisje),
d) Due diligence finansowe,
e) Biznes plany,
f) Wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych,
g) Inne usługi atestacyjne i pokrewne.

Środki pomocowe

a) Audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji
b) Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości dla celów rozliczenia projektów,
c) Doradztwo w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur kontroli wykorzystania środków UE.

Doradztwo

a) Audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji
b) Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości dla celów rozliczenia projektów,
c) Doradztwo w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur kontroli wykorzystania środków UE.

Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Spółka „AB Audyt zatrudnia biegłych rewidentów i asystentów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu księgowości, finansów i doradztwa podatkowego. Współpracuje również ze specjalistami w zakresie consultingu, radcami prawnymi, rzeczoznawcami w zakresie wyceny nieruchomości, audytorami wewnętrznymi.